Een simpele vraag over internet? Of een complexe? Ik help u altijd een paar stappen verder.

Wat u van mij mag verwachten is inspiratie, advies, creativiteit en praktische ondersteuning. Ik help u met het bedenken en ontwikkelen van internet plannen waarmee u nieuwe klanten gaat aantrekken en verleiden. Waarmee u omzet stimuleert en/of op kosten bespaart. En nóg interessanter, waarmee u bestaande klanten kunt behouden en beter binden.

Mijn opdrachtgevers zijn bedrijven en instellingen die de ontwikkeling van hun ‘online gezicht’ hoog op hun agenda hebben staan. Zij begrijpen dat het gedrag van hun klanten en relaties ingrijpend is veranderd en blijft veranderen en zij zien de noodzaak om in te spelen op die veranderende behoefte in benadering, aandacht en dienstverlening. Zij zijn zich er van bewust dat internet meer moet zijn dan een digitale brochure.
Mijn gesprekspartners zijn primair directies of marketing-, communicatie- en sales professionals op management niveau. Mijn workshops richten zich daarentegen meer op de uitvoerende mensen die het waar moeten maken.
MIJN ROL BIJ GROTE ORGANISATIES
Grote organisaties hebben vaak te maken met sterke verzuiling en strikte afbakening van interne taken en verantwoordelijkheden. Vaak leidt dat tot belemmeringen om internet goed en snel te ontwikkelen: te veel belangen, te veel meningen, te veel weerstand tegen verandering en eigenlijk altijd ‘te druk’ om de nodige tijd en aandacht te geven aan nieuwe, vaak ingewikkelde, projecten. Daardoor zijn online content en functionaliteiten te vaak gericht op het gemak en genot van de medewerkers terwijl juist het gemak en genot van de klant het uitgangspunt zou moeten zijn!

Mijn toegevoegde waarde?
Enerzijds door te inspireren hoe de ‘output’ van de huidige manier van werken beter kan. Content en functionaliteiten zijn alleen dan waardevol als zij de wensen en behoeftes dienen van zowel de organisatie (medewerkers) áls de klant. Dat betekent dat de organisatie zich moet verdiepen in de klantreis (customer journey) en een (inter)actie strategie moet gaan ontwikkelen om optimaal haar klanten en stakeholders te kunnen bedienen. Daar help ik bij.

Anderzijds ligt mijn waarde in de rol als ‘externe’ specialist. Een kritische kijk op de huidige manier van werken wordt van mij eerder geaccepteerd dan van de eigen collega’s. Bovendien ben ik belangeloos en kan ik ‘los’ van vastgeroeste werkprocessen, eigenbelang en in het verleden verworven rechten denken. Daardoor kunnen betere oplossingen tot stand komen daar waar meerdere afdelingen (en back-office systemen) betrokken zijn.

MIJN ROL BIJ MIDDELGROTE ORGANISATIES
Relatief gezien is voor middelgrote organisaties de omschakeling van een traditionele naar een omnichannel manier van werken, het meest lastig. Het ontbreekt hen meestal aan voldoende capaciteit en kennis en zijn daarom aangewezen op externe specialisten om dat ‘gat’ te vullen.

Zij kiezen over het algemeen voor een allround, degelijk en ervaren web- of marketing bureau, waarvan zij goed, betrouwbaar en ‘maatwerk’ advies verwachten en veronderstellen goede begeleiding en ondersteuning te krijgen, voor, tijdens en na de implementatie van een nieuwe website. In de praktijk worden hun verwachtingen meestal niet of nauwelijks waargemaakt.

Mijn toegevoegde waarde?
Die ligt vooral in mijn brede expertise en ervaring, en de manier waarop ik het aanpak. In de wereld van internet specialisten, ben ik de generalist die begrijpt welke consequenties bepaalde keuzes hebben voor de eigen organisatie en voor wat betreft de internet specialisten die je daarbij nodig hebt. In plaats van meteen ‘aan de slag’ te gaan en een website te gaan ontwerpen en ontwikkelen, besteed ik eerst aandacht aan een goede inventarisatie van de wensen en behoefte van de organisatie zelf én die van hun klant. Eerst moet er antwoord worden gegeven op de vraag: ‘wanneer is internet een succes?’ Waar wil de organisatie over paar jaar staan en hoe moet internet, in de meest brede zin, daar dan een rol in spelen?

Ik maak inzichtelijk via welke route dat bereikt kan worden, wat de consequenties zijn voor de eigen organisatie, welke capaciteit, vaardigheden en geld daarvoor nodig is en wat voor soort externe specialisten daartoe aangetrokken moeten worden. Tijdens en na de implementatie van een nieuwe website schuif ik aan als sparringpartner voor de eigen medewerkers en leid hen op hoe zij goede content creëren en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat bezoekers op de website verleid worden tot het nemen van de gewenste actie(s).

MIJN ROL BIJ KLEINE ONDERNEMERS
Kleine ondernemingen hebben het grote voordeel dat zij veel adequater kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt en in staat zijn sneller te schakelen dan grotere concurrenten. Wat hun belemmert is meestal het beperkte budget dat zij daarvoor kunnen inzetten.

Een belangrijk aandachtspunt voor kleine organisaties, is de kosten-baten verhouding van online investeringen. Het is voor hen de kunst professionele oplossingen te vinden voor een aantrekkelijke prijs. Als ‘leek’ is dat echter niet zo eenvoudig want je weet niet waar je op moet letten.

Mijn toegevoegde waarde?
Die bestaat vooral uit mijn kennis van de (on)mogelijkheden op het gebied van internet en mijn netwerk van bedrijven die voor elk budget een goede website of webshop kunnen maken. Daar hoort ook advies bij wat je beter wel en niet kunt doen, waar je op moet letten en hoe je dat kan organiseren of hoe leert het zelf te doen.

Internet project

U bent toe aan een nieuwe website maar het ontbreekt aan de juiste expertise of capaciteit? Voor een van te voren afgesproken bedrag zorg ik er voor dat u binnen 2 maanden online kunt zijn.

(Interim) coaching

Geen behoefte aan iemand op de loonlijst, maar wel aan (tijdelijk) meer internet kennis en kunde in huis? Ik help u op vaste basis en vul het ‘gat’ in uw organisatie (b.v. 1-2 dagen per wk/mnd).

Kennis en inspiratie

Niet iedereen heeft behoefte aan een intensief traject. Geen probleem, want u kunt mij ook vragen voor een (eenmalige) workshop, brainstorm-, kennis- of inspiratie sessie.